Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Studia Rehafit Usługi Rehabilitacyjne Małgorzata Oleszkiewicz, w tym prawa i obowiązki uczestników zajęć grupowych i indywidualnych organizowanych przez Rehafit, a także prawa i obowiązki innych osób przebywających na jego terenie.
 2. Terminy użyte w punkcie 1 niniejszego Regulaminu w kolejnych punktach będą występować pod nazwą Rehafit.
 3. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Studia Rehafit obowiązuje od 04.09.2017 r.
 4. Osoba naruszająca zasady porządku w Studio Rehafit będzie proszona o jego opuszczenie.
 5. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu znajdującego się na terenie Studia.

§ 2
Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnikiem zajęć grupowych lub indywidualnych w Studio Rehafit może być osoba, która:
  1. posiada aktualny Karnet
  2. wykupi jednorazowe zajęcia w Studio Rehafit.
 2. Przy wejściu na zajęcia należy okazać Karnet.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach poprzez: osobiste zapisanie się na zajęcia, wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu: 512 510 904 (Małgorzata Oleszkiewicz) lub wysłanie wiadomości przez Facebooka.
 4. Rezerwacje dokonywane są w kolejności zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w zapisach na zajęcia mają Uczestnicy posiadający Karnet.
 5. Studio Rehafit zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Karnetu lub rezerwacji wybranych zajęć, jeżeli nie ma wolnych miejsc na zajęciach.
 6. Niewykorzystanych zajęć z Karnetu nie przenosi się na następny miesiąc. Karnet jest ważny przez miesiąc. Karnetu nie można zawiesić. Niewykorzystane wejścia przepadają i gotówka za nie nie jest zwracana.
 7. Uczestnik posiadający Karnet jest zobowiązany informować Studio Rehafit o odwołaniu swojego uczestnictwa w zajęciach najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami przez informację telefoniczną lub wysłanie SMS-a na numer telefonu: 512 510 904 (Małgorzata Oleszkiewicz).
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach na sali treningowej Uczestnikowi nie przysługuje prawo ich odrobienia w innym terminie. Nie przysługuje mu także zwrot należności za rezerwację miejsca w grupie.
 9. Za to możesz napisać. Uczestnik posiadający aktywny Karnet ma prawo do odrobienia opuszczonych zajęć w zamkniętej grupie na Facebooku.
 10. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jego pisemnej akceptacji.

§ 3
Przechowywanie rzeczy

 1. Studio Rehafit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w nieodpowiednim miejscu.

§ 4
Stan zdrowia

 1. Uczestnik jest świadomy, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko wystąpienia kontuzji lub doznania urazu, kiedy ćwiczy się wbrew wskazówkom trenera lub zaleceniom lekarza oraz wbrew przeciwwskazaniom wynikającym z aktualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik powinien przed zajęciami poinformować trenera o swoim stanie psychofizycznym, w szczególności w razie kontuzji, chorób, bóli i przestrzegać udzielonych w związku z tym wskazówek trenera.

§ 5
Cennik usług

 1. Cennik usług świadczonych w Studio Rehafit udostępnia się w widocznym miejscu Studia, na stronie internetowej Studia: www.rehafit.elblag.pl oraz na Facebooku.
 2. W ofercie Studio Rehafit są następujące kategorie karnetów:
  1. na zajęcia grupowe:
   • 4 wejścia (ćwiczenia 1 raz w tygodniu)
   • 8 wejść (ćwiczenia 2 razy w tygodniu)
  2. na zajęcia indywidualne:
   • 1/1, czyli 1 trener i 1 osoba na sali
   • 1/2, czyli 1 trener i 2 osoby na sali
 3. Karnet z firmowym logo jest ważny przez okres miesiąca.
 4. Płatność za Karnet w wysokości podanej w aktualnym cenniku uiszcza się gotówką w Studio Rehafit najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. W przypadku nieopłacenia Karnetu na czas dokonane rezerwacje Uczestnika na następny miesiąc są automatycznie anulowane.
 5. Karnet jest imienny i nie może być udostępniony osobom trzecim bez wcześniejszego uzgodnienia z Studio Rehafit.
 6. Chęć otrzymania faktury za Karnet należy zgłaszać przed pierwszymi zajęciami z nowego karnetu, najpóźniej 7 dni od dnia wykupienia Karnetu.
 7. Cena Karnetu nie obejmuje ubezpieczenia NNW, które Uczestnik może wykupić we własnym zakresie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

§ 7
Inne postanowienia

 1. Studio Rehafit zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian grafiku zajęć oraz zmian osób prowadzących zajęcia, o czym zobowiązuje się w miarę możliwości informować wcześniej Uczestników.
 2. Studio Rehafit zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim wypadku zobowiązuje się do przedłożenia Uczestnikowi propozycji udziału w alternatywnych zajęciach uwzględnionych w grafiku zajęć. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje zaproponowanej zmiany, Studio zobowiązuje się do przedłużenia terminu Karnetu o jeden tydzień.